Polityka prywatności w Patrycja Orzeszyna Human Guardian

Postanowienia ogólne i definicje

1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków, lecz informacji związanych z bezpieczeństwem danych osobowych Pacjentów Patrycja Orzeszyna Human Guardian .

2. Administratorem Danych osobowych Pacjentów jest Patrycja Orzeszyna działająca pod firmą Patrycja Orzeszyna Human Guardian z siedzibą w Częstochowie (zwana dalej Human Guardian), adres ul. Jabłonowa 5, NIP: 5732654287.

3. W związku z prowadzoną działalnością Human Guardian przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. zwaną dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych” i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Kontakt z Human Guardian będącym administratorem danych Pacjentów podmiotu leczniczego jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: inspektordanosob@gmail.com lub drogą tradycyjną - pisemną na adres korespondencyjny: Brzeskie Centrum Medyczne „NZOZ Diagnostyk”, ul. Mossora 1, 49 – 300 Brzeg.

5. Pacjenci Human Guardian – w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych – mogą kontaktować się z administratorem danych, bądź inspektorem ochrony danych pod danymi kontaktowymi dostępnymi na stronie internetowej nzozdiagnostyk.pl w zakładce RODO.

6. Znaczenie pojęć zastosowanych w Polityce Prywatności

Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem Plików Cookie oraz innej podobnej technologii.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ustawa o prawach pacjenta - ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

PrTel - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Uśude - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Dane Osobowe

1. Human Guardian dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane dane są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych; zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania i należytego wykonania świadczenia zdrowotnego, umowy, jej zmiany, bądź jej rozwiązania.

2. Dane osobowe Pacjentów zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

3. Human Guardian wymaga od Pacjenta podania tylko tych danych, które są niezbędne do prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych. Korzystanie z usług Human Guardian jest dobrowolne, lecz zakres wymaganych danych osobowych, pobieranych przez administratora, przewidziany jest obowiązującym prawem. Niepodanie niezbędnych danych uniemożliwi wykonanie czynności oraz udzielenie świadczeń zdrowotnych, w tym pozbawi możliwości zarejestrowania Pacjenta na wizytę lekarską.

4. Ponadto niepodanie danych osobowych uniemożliwi wystawienie Pacjentowi faktury lub imiennego rachunku.

 

Uzyskiwane i przetwarzanie danych osobowych

1. Pacjent chcący skorzystać z usług oraz świadczeń medycznych udzielanych przez Human Guardian podaje dobrowolnie swoje dane osobowe w celu założenia historii choroby oraz udzielenia mu świadczeń.

2. Human Guardian zbiera i przetwarza dane osobowe Pacjentów w oparciu o obowiązujące prawo, w tym w szczególności zgodnie z zasadami ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.

3. Pacjent ma prawo udostępnić Human Guardian swoje dane kontaktowe w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail w celu potwierdzania bądź odwołania zarezerwowanych wizyt poprzez wysłanie wiadomości SMS, zadzwonienie lub przesłanie informacji na adres e-mail.

4. Pacjent ma prawo udzielić Human Guardian zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, jednakże nie wyrażenie takiej zgody pozostaje bez wpływu na korzystanie z usług medycznych i udzielanie świadczeń zdrowotnych.

5. Pacjent Human Guardian ma prawo odwołać udzieloną przez siebie zgodę na przetwarzanie danych w każdym momencie. Powinien to uczynić w formie pisemnego oświadczenia wysłanego na adres: Brzeskie Centrum Medyczne „NZOZ Diagnostyk” Pracownia Tomografii Komputerowej, ul. Mossora 1, 49 – 300 Brzeg.

6. Human Guardian przetwarza dane swoich Pacjentów także po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, zakończeniu umowy lub cofnięciu zgody na przetwarzanie danych tylko w zakresie wymaganym obowiązującym prawem, bądź w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe, unijne bądź prawa międzynarodowego obligują administratora danych do retencji danych.

7. Human Guardian nie udostępniania danych osobowych Pacjentów innym podmiotom, jeśli nie zostali do tego pisemnie upoważnieni, bądź gdy nie wynika to z przepisów obowiązującego prawa.

8. Human Guardian zastosował odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, których celem jest minimalizacja skutków ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych Pacjentów.

9. Human Guardian może przetwarzać dane osobowe Pacjentów także po udzieleniu świadczenia zdrowotnego lub cofnięciu przez Pacjenta zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyłącznie w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa lub w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń, bądź jeżeli przepisy krajowe, unijne lub prawa międzynarodowego obligują administratora danych do retencji danych.

10. Human Guardian nie ma prawa udostępniać danych osobowych i informacji na temat stanu zdrowia Pacjenta żadnym osobom lub podmiotom bez jego wyraźnej zgody, za wyjątkiem sytuacji, które nakładają na administratora danych obowiązek udostępnienia takich danych na podstawie określonych przepisów prawa.

11. Administrator Danych wdrożył kontrolę dostępu oraz zastosował odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, których celem jest minimalizacja skutków ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

12. Dane osobowe Pacjentów podmiotu leczniczego są przetwarzane wyłącznie przez podmioty upoważnione przez administratora danych albo z którymi administrator danych ściśle współpracuje.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

1. Pacjent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

2. Pacjent podmiotu leczniczego w związku z udzielanymi mu świadczeniami zdrowotnymi korzysta z następujących praw:

a) prawo do informacji o sposobie przetwarzania jego danych osobowych, a zatem o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych;

b) prawo do uzyskania kopii danych, a zatem prawo zażądania od administratora danych przekazania kopii przetwarzanych danych dotyczących Pacjenta zgłaszającego żądanie;

c) prawo do sprostowania, czyli prawo zażądania od administratora danych usunięcia niezgodności lub błędnie przetworzonych danych osobowych oraz uzupełnienia ich w sytuacji ich niekompletności;

d) prawo do usunięcia danych, a zatem prawo zażądania od administratora danych usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a zatem prawo zażądania od administratora danych zaprzestania wykonywania operacji na  danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, jak również której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

f) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo zażądania od administratora danych wydania danych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer;

g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, co oznacza prawo sprzeciwienia się administratorowi danych przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

h) prawo wycofania zgody, a zatem prawo osoby, której dane dotyczą do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody i w zakresie niezbędnym związanym z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

 

Czas przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych przetwarza dane Pacjentów w czasie, w którym obowiązujące prawo obliguje do przechowywania danych pacjentów, a zatem standardowo przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

a) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

b) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;

c) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

d) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:

-5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,

-2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;

e) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

2. Administrator danych może przetwarzać dane Pacjentów w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń do momentu ich przedawnienia na podstawie terminów określonych w kodeksie cywilnym, bądź na podstawie innych ustaw, a po upływie tego okresu jedynie w zakresie wymaganym obowiązującym prawem.

3. Dane osobowe Pacjentów w związku z celami marketingowymi mogą być przetwarzane od momentu udzielenia zgody na ich przetwarzanie aż do czasu jej wycofania.

4. Dane osobowe Pacjentów przetwarzane w celach rachunkowych i podatkowych są przetwarzane przez 5 lat obrachunkowych.

5. Po upływie okresów, w których mogą być przetwarzane dane osobowe Pacjentów, administrator danych usuwa je, bądź poddaje anonimizacji.

Zakres oraz cel przetwarzania danych

1. Ustalenie tożsamości Pacjenta w celu udzielenia mu świadczenia zdrowotnego, objęcia specjalistycznym leczeniem, weryfikowaniem jego danych w czasie rezerwacji wizyty lekarskiej odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

2. Przetwarzanie danych Pacjentów oraz prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z leczenia odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

3. Human Guardian może oferować Pacjentom wszelkiego rodzaju oferty, usługi, bądź informować o wszelkich akcjach prozdrowotnych poprzez adres e-mail Pacjentów oraz podany przez niego numer telefonu, co może mieć miejsce na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 PrTel w zw. z art. 10 ust. 2 uśude.

4. Human Guardian odbiera oraz przechowuje wszelkiego rodzaju upoważnienia i oświadczenia złożone przez Pacjentów upoważniające inne osoby do dostępuj do dokumentacji medycznej i udzielania informacji na temat stanu zdrowia Pacjenta, co odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

5. Human Guardian zobligowana jest do prowadzenia dokumentacji podatkowej, w związku z którą przetwarzanie danych osobowych Pacjentów odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

6. Human Guardian ma prawo do przetwarzania danych osobowych Pacjentów w celu związanym z dochodzeniem roszczeń na co pozwala art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.

7. Human Guardian zapewnia swoim Pacjentom świadczenie na ich rzecz odpowiedniego poziomu opieki zdrowotnej, oraz czyni wszelkie kroki w celu udoskonalania swoich usług i w związku z tym może zwracać się do swoich Pacjentów z prośbą o wypełnienie ankiety badającej poziom satysfakcji w celu zoptymalizowania świadczonych usług medycznych. Pacjent ma prawo w każdym momencie sprzeciwić się prośbom wypełnienia ankiet.

8. Human Guardian może się kontaktować z Pacjentem pod wskazanym przez niego numerem telefonu, bądź poprzez adres e-mail w celu przypomnienia o wizycie lekarskiej czy poinformowania o sposobie przygotowania się na zabieg lub o możliwości odebrania wyników badań. Realizacja tych uprawnień następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.

 

Korzystanie z formularza kontaktowego

1. Skorzystanie przez Pacjenta z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie nzozdiagnostyk.pl wymaga podania danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adresu e-mail, telefon oraz zapoznania się z klauzulą informacyjną.

 

Przekazywanie danych innym podmiotom

1. Human Guardian nie będzie przekazywać, udostępniać ani sprzedawać danych osobowych Pacjentów innym podmiotom, poza sytuacjami, w których udostępnianie danych osobowych odbywa się w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi (np. refundacja kosztów leczenia, niezbędność przejęcia leczenia przez inny podmiot). Przekazywanie danych Pacjentów w związku z określoną podstawą prawną nie wpłynie na bezpieczeństwo danych osobowych.

2. Dane osobowe Pacjentów mogą być przekazywane – zgodnie z obowiązującym prawem – następującym podmiotom:

a) podmiotom leczniczym współpracującym z Human Guardian aby zapewnić kontynuację leczenia,

b) dostawcom usług dla Human Guardian, dzięki którym możliwe jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i zarządzanie kliniką (np. usługi teleinformatyczne, firmy kurierskie, dostawcy sprzętu medycznego),

c) dostawcom usług wspierających cele marketingowe Human Guardian,

d) dostawcom usług prawnych w celach związanych z obroną praw i dochodzeniem roszczeń,

e) podmiotom upoważnionym przez Pacjenta w celu wykonywania jego praw.

Zmiany Polityki Prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie nzozdiagnostyk.pl w zakładce Polityka prywatności.

 

Polityka plików Cookies w Patrycja Orzeszyna Human Guardian

 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników strony jest Patrycja Orzeszyna Human Guardian z siedzibą w Częstochowie (zwana dalej Human Guardian), adres ul. Jabłonowa 5, REGON: 240394823, NIP: 5732654287

2. Użytkownik oznacza podmiot (pacjenta), na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną w celu zarejestrowania się na wizytę lekarską lub w celu skorzystania z oferty Human Guardian przedstawionej na stronie Administratora.

3. Pliki Cookies czyli tzw. ciasteczka to dane informatyczne i zarazem niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane, a następnie przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora, w tym z formularza kontaktowego i rejestracyjnego, w których podaje swoje dane takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, informacje zawarte w treści wiadomości - w przypadku formularza kontaktowego oraz imię, nazwisko, pesel, data urodzenia, płeć, adres, dane kontaktowe - w przypadku elektronicznej rejestracji.

4. Dzięki zarejestrowaniu się, Użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu celem zarejestrowania się na badanie diagnostyczne, przy czym rejestracja przez stronę internetową jest całkowicie dobrowolna.

5. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies w celu dostosowania zawartości strony internetowej do aktualnych potrzeb Użytkownika, a w szczególności do rozpoznania urządzenia Użytkownika i wyświetlenia strony w sposób dopasowany do potrzeb Użytkownika, w tym utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła, jak również pliki Cookies są wykorzystywane w celach statystycznych i marketingowych, dzięki którym Administrator może ulepszyć swoją stronę.

6. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej i przez to rozpoznają urządzenie, z którego korzysta co pozwala na optymalne wyświetlanie zawartości strony internetowej dostosowanej również do potrzeb Użytkownika.

7. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora.

8. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies, mianowicie sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są to pliki tymczasowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu jego wylogowania, bądź opuszczenia strony internetowej. Z kolei pliki Cookies stałe są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas, tj. określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

9. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia, co może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.

10. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

11. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

12. Użytkownik ma następujące prawa: dostępu do swoich danych, uzyskania kopii danych, żądania sprostowania danych, usunięcia danych (w określonych prawem sytuacjach), wniesienia skargi do organu nadzorczego, ograniczenia przetwarzania danych.

13. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody, Użytkownik może skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez niego zgody.

14. Wycofanie przez Użytkownika zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

15. W sytuacji, gdy dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi medycznej, bądź innej na którą Użytkownik wyraził zgodę, Użytkownik ma prawo skorzystać z prawa do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu.

16. Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika w celu świadczenia usług w zakresie ich dopasowywania do potrzeb, jak również w celu ich udoskonalania i zapewnienia bezpieczeństwa jest akceptacja Regulaminu.

17. Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika w celu dokonywania pomiarów statystycznych oraz w celach marketingowych produktów i usług administratora jest uzasadniony interes administratora. W tym przypadku dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane do chwili zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

18. Postawą prawną przetwarzania danych Użytkownika w celach marketingowych produktów i usług podmiotów trzecich może być wyrażona przez Użytkownika zgoda. W tym przypadku dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane do chwili wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

19. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne z tym zastrzeżeniem, iż niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na rzecz użytkownika uniemożliwi ich świadczenie.

20. Dane osobowe Użytkownika, które są przetwarzane przez Administratora, mogą być przekazywane przez Administratora dalszym podmiotom, jedynie na podstawie umowy łączącej Administratora z tymi podmiotami oraz tylko i wyłącznie w zgodzie z celami Administratora.

21. Administrator ma prawo przekazać dane Użytkownika wszelkim podmiotom, np. organom ścigania, które są uprawnione do żądania ich podania na podstawie obowiązującego prawa.

22. Dane Użytkownika mogą być, w ściśle uzasadnionych sytuacjach, przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia usług lub jeżeli będzie to warunkowane ważną i uzasadnioną podstawą prawną.

23. Szczegółowych informacji na temat polityki plików Cookies i ich zastosowania udziela inspektor ochrony danych osobowych pod adresem: Brzeskie Centrum Medyczne NZOZ Diagnostyk Pracownia Tomografii Komputerowej, ul. Mossora 1, 49 – 301 Brzeg, e-mail: inspektordanosob@gmail.com oraz numerem telefonu: 697317003.

 

Dane adresowe