INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

I. Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych jest Patrycja Orzeszyna Human Guardian z siedzibą w Częstochowie, adres: 42 – 221 Częstochowa ul. Jabłonowa 5, e-mail: tkdiagnostyk@gmial.com, tel.: 601 582 640.

II. Osoba chcąca skorzystać ze świadczeń leczniczych oferowanych przez Patrycja Orzeszyna Human Guardian podaje dobrowolnie swoje dane osobowe, w tym dotyczące stanu zdrowia, z tym zastrzeżeniem, że odmowa podania danych wiąże się z brakiem możliwości udzielenia tych świadczeń. Zakres pobieranych danych osobowych wynika z przepisów ustawowych, w szczególności z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417).

III. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, f „RODO”
 • art. 9 ust. 2 lit. c, h „RODO”.

 

IV. Czas przetwarzania danych osobowych:

 • administrator przetwarza dane osobowe składające się na dokumentację medyczną przez okresy wskazane w przepisach prawa. Okres ten co do zasady wynosi 20 lat, licząc do dnia, w którym nastąpił ostatni wpis do dokumentacji. Są krótsze okresy, które wynoszą 10 lat i 5 lat. Okres 10 lat dotyczy danych osobowych zawartych na zdjęciach rentgenowskich, a 5 letni okres przechowywania odnosi się do danych zawartych na skierowaniach;
 • administrator danych może przetwarzać dane Pacjentów w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń do momentu ich przedawnienia na podstawie terminów określonych w kodeksie cywilnym, bądź na podstawie innych ustaw, a po upływie tego okresu jedynie w zakresie wymaganym obowiązującym prawem;
 • przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody na ich przetwarzanie może odbywać się do czasu jej wycofania. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • przetwarzanie danych osobowych w celach rachunkowych i podatkowych odbywa się przez okres 5 lat obrachunkowych;

- po upływie okresów, w których mogą być przetwarzane dane osobowe Pacjentów, administrator danych usuwa je, bądź poddaje anonimizacji.

 

V. Dane osobowe Pacjentów są przetwarzane w następujących celach:

 • Ustalenie tożsamości Pacjenta w celu udzielenia mu świadczenia leczniczego (wykonania obrazu i opisu badania tomografii komputerowej) oraz objęcia specjalistycznym leczeniem;
 • Prowadzenia i przechowywanie dokumentacji z leczenia;
 • Przedstawiania Pacjentom wszelkiego rodzaju ofert, usług, bądź informowanie o wszelkich akcjach prozdrowotnych;
 • Przechowywania wszelkiego rodzaju upoważnień i oświadczeń Pacjentów upoważniających inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej i udzielania informacji na temat stanu zdrowia Pacjenta;
 • Prowadzenia dokumentacji podatkowej;
 • Przetwarzania danych osobowych Pacjentów w celu związanym z dochodzeniem roszczeń;
 • Zapewnienia Pacjentom świadczenia na ich rzecz odpowiedniego poziomu opieki zdrowotnej, co może być związane z prośbą o wypełnienie ankiety badającej poziom satysfakcji przeprowadzonego leczenia, bądź udzielonego świadczenia zdrowotnego;
 • Kontaktowania się z Pacjentem pod wskazanym przez niego numerem telefonu, bądź poprzez adres e-mail w celu przypomnienia o wizycie czy poinformowania o sposobie przygotowania się na zabieg lub o możliwości odebrania wyników badań jako tzw. prawnie uzasadnione interesy administratora danych.

VI. Państwa dane osobowe przekazywane są następującym kategoriom odbiorców:

 • Personelowi administratora tj. pielęgniarkom, lekarzom, technikom teleradiologii, pracownikowi rejestracji;
 • Dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających udzielanie świadczeń zdrowotnych tj. dostawcom programów wykorzystywanych do prowadzenia list kolejkowych lub przesyłania badań na odległość (teleradiologii);
 • Osobom upoważnionym do odbioru dokumentacji i informacji o stanie zdrowia.

VII. Administrator danych nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

VIII. W związku z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi osoba, której dane dotyczą, korzysta z następujących praw:

 • prawo do informacji o sposobie przetwarzania jego danych osobowych,
 • prawo dostępu do swoich danych,
 • prawo do uzyskania kopii danych,
 • prawo do sprostowania,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

IX. W celu realizacji praw przysługujących osobie, której dane dotyczą, należy skontaktować się z administratorem danych pod adresem wskazanym w pkt. I, bądź z inspektorem ochrony danych osobowych Jakubem Orzeszyna pod adresem: Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Mossora 1, 49 – 300 Brzeg, Pracownia Tomografii Komputerowej, tel. 697 317 003, e-mail: inspektordanosob@gmail.com

Dane adresowe